Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti
soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji
Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké
informace ukládáme a jak je využíváme.
________________________________________
1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v
souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s
účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany
naší společnosti KC-MIRE Racing s.r.o., IČ: 05473179, se sídlem Doloplazy 335, PSČ
783 56, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn.
67668 C (dále jako "Společnost" nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí
základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany
Společnosti.
________________________________________
2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME
2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a
poskytovaných služeb:
2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
(a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
(b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
(c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).
2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
(b) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum /
cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.
2.1.3 Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy
(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
(c) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
(d) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum /
cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.
2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v
průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek
(viz. sekce cookies níže).
________________________________________
3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
(a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
(b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
(c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
(d) řešení Vašich reklamací a stížností;
(e) plnění našich zákonných povinností; a
(f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech
a službách a našich personalizovaných nabídkách.
3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich
oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho
souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich
práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše
uvedené účely.
3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených
účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními
předpisy.
3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem
nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 5 let od
udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z
účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.
________________________________________
4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro
který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě
můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a
daní);
(c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti
s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním
našich služeb);
4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj.
nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to
zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a
remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv
odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@mire.cz nebo písemně
na výše uvedené adrese Společnosti.
________________________________________
5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností,
zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, účetním, programátorům
webu, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na
plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
(b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním
úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti
apod.).
5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského
hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou
úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo
EHP a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb (např. webová aplikace Mailchimp,
která má data uložená na serverech mimo EU). V případě přenosů mimo EHP, zajistíme
ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo
prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
________________________________________
6. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME
6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a
které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o
textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v
okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli –
např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné
návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
6.3 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom
mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o
tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a
analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory
cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
6.4 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich
internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte
možnost:
(a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého
internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj
internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp.
zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
(b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na
adresu info@mire.cz, dopisem na adresu společnosti KC-MIRE Racing s.r.o.
________________________________________
7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše
osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich
zpracováním ze strany Společnosti;
(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále
potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste
oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí
být vymazány podle právních předpisů;
(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost
osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je
protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění
Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud
neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je
zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných
zájmů;
(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7; www.uoou.cz
7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím
s využitím kontaktních údajů uvedených níže.
________________________________________
8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně
důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před
neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT
systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich
údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech,
které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme
nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální
opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
________________________________________
9. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA
9.1 Plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany je dostupná na našich
webových stránkách www.mire.cz. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem
uvedeným níže.
9.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete
jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na
odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době)
na tel. č.: +420 776 465 287, elektronicky na e-mail adrese info@mire.cz nebo písemně
na výše uvedené adrese Společnosti.